ขั้นตอนการผลิตสีเม็ดตัด(Compounding Process)

1. จัดเตรียมสีผง (Preparing Powder)

2. หลอมเม็ดคอมปาวด์ (Extruding) 3. การบรรจุ (Packing)
4. ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐาน (Checking in standard)